Different Size Images Slider Example - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
Bootstrap Slider
:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

 

Create ISO9001:2015 , ISO14001:2015

 

และ IATF 16949:2016  

 

อบรมให้คำปรึกษา

 

 

 

เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงระบบฯ ได้,   มีระบบเอกสารที่รับประกันความสอดคล้องกับข้อกำหนด

     เวอร์ชั่นใหม่, อบรมผู้ตรวจประเมินเพื่อสามารถตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

                    และ ISO14001:2015 ได้ หรือจัดให้มีการ Pre Audit. ซี่งเสมือนเป็นการ Audit จริง

                ดังรายละเอียดด้วยตัวมาตรฐาน IATF 16949:2016 ฉบับนี้มาแทนที่และยกเลิกมาตรฐาน

     ISO/TS16949:2009 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2016 มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับร่างเล็กน้อย

 หลังจาก 1 ตุลาคม 2017 จะไม่มีการตรวจ ISO/TS 16949:2009 CB จะตรวจเป็น IATF 16949:2016 เท่านั้น

            จะต้องอัพเกรดภายใน ในรอบระยะเวลาการตรวจปกติ ซึ่งจะใช้จำนวนวันในการตรวจเท่ากับ

                                                           Recertification Audit

   หากไม่สามารถอัพเกรดได้ในรอบการตรวจปกตินั้นได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามและกำหนดการอัพเกรดไม่เกิน

      18 เดือนนับจากการตรวจครั้งที่แล้วจำนวนวันในการตรวจจะเท่ากับ Certification Audit โดยไม่ต้องมี

                                                                  stage1

 แต่หากเกิน 18 เดือนนับจากการตรวจครั้งที่แล้วจำนวนวันในการตรวจจะเท่ากับ Certification Audit โดย

                                                                ต้องมี stage1

 หลังจาก 1 ตุลาคม 2017 จะไม่มีการตรวจ ISO/TS 16949:2009 CB จะตรวจเป็น IATF 16949:2016 เท่านั้น

 

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO/TS16949 :2009 เป็น

 

IATF 16949 :2016 

IATF ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือ

สามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

Customer specific requirements ( CSRs ) และ ISO 9001:2015 

 

โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงมาตรฐานนี้คือ

– ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


– เพื่อเน้นย้ำการป้องกันข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์


– เพื่อรวมข้อกำหนดเฉพาะและเครื่องมือการทำงานต่างๆในอุตสาหกรรมรถยนต์  ในมาตรฐาน


– เพื่อลดช่องว่างของค่าความคลาดเคลื่อนและของเสียจาก Supply chain

  โดยในระหว่างการเขียนข้อกำหนด IATF 16949:2016 นี้ ได้รวมรวมและพิจารณาข้อเสนอแนะและความคิด

    เห็นต่างๆของ ผู้ให้การรับรอง ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับจ้างช่วง และ เจ้าของแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์( OEMs ) จึง

  ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการมาตรฐาน โดยรวมเอกสารที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า เช่นข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

                         Customer specific requirements ( CSRs ) ไว้ในการรับรองฉบับนี้ด้วย

 

 

การเปลียนแปลงข้อกำหนด ISO9001:2008  เป็น  

 

ISO 9001:2015

ในข้อกำหนด iso 9001:2015 นั้นได้ใช้โครงสร้างของข้อกำหนดใหม่ HLS, ซึ่ง IATF 16949 เองนั้นก็ใช้

โครงสร้างเดียวกัน แต่มีส่วนขยาย ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

 

โดยมีข้อเปลี่ยนแปลงสำคัญดังนี้

-ครอบคลุมการควบคุมผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกมากยิ่งขึ้น

-ปรับปรุงคำนิยามของมุ่งเนินประสิทธิภาพและผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น

-แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นจะครอบคลุมทุกข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับนี้

-ปรับปรุงคำนิยามของบริบทองค์กร

-เพิ่มแนวคิดเรื่องการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรมากยิ่งขึ้น

 

 

การเปลียนแปลงข้อกำหนด ISO14001:2004เป็น

 

 ISO14001:2015

ISO 14001: 2015 ถูกทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของสภาพการ ซึ่งได้แก่ความ

ตระหนักที่เพิ่มขึ้นขององค์กรต่างๆ ต่อปัจจยั ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีอิทธิพลต่อผลกระทบ

นั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบริบทที่แข่งขันกันเป็นต้นอีกท้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนี้

เพื่อทำให้เข้ากับ มาตรฐานระบบการจัดการด้านอื่นๆด้วย

 

โดยมีข้อเปลี่ยนแปลงสำคัญดังนี้

-บทบาทในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

-ความเป็นผู้นำ

-การปกป้องสิ่งแวดล้อม

-สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มความตระหนัก

-แนวคิดวัฏจักรชีวิต

-การสื่อสารที่ดีขึ้น

-เอกสาร โดยเน้นให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้น